::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 1872_หนังสือนำส่ง.pdf (4.75 MB)
(2) 3273_หนังสือนำส่ง3.pdf (1.46 MB)
(3) 7241_สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หนังสือ ก.ค.ศ.ว 24 ปี 2559.pdf (3.72 MB)
(4) 9135_สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (คำร้องขอย้าย).pdf (1.48 MB)
(5) 4822_สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (ข้อมูล10 มิ.ย.62).pdf (679.46 KB)
(6) 3_หนังสือแจ้งต่างเขต แก้ไขประกาศวิชาเอก.pdf (2.00 MB)
(7) 6056_(แก้ไข)แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งคำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู ย้ายจากต่างเขต .pdf (98.42 KB)