::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 8143_หนังสือนำส่งแนวทางจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563.pdf (915.89 KB)
(2) 6947_แนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563.pdf (2.93 MB)
(3) 9576_คำปฏิญาณตน ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563.pdf (468.98 KB)
(4) 3575_ฉันท์ระลึุกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563.pdf (1.33 MB)
(5) 2393_แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563.pdf (1.33 MB)
(6) 3384_โองการอัญเชิญบูรพาจารย์ ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563.pdf (268.31 KB)