::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 8830_บันทึกข้อความ O45.pdf (530.58 KB)
(2) 3969_ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน.pdf (2.38 MB)
(3) 2958_แผนผัง O45.pdf (551.95 KB)
(4) 588_บันทึกการร้องเรียนร้องทุกข์.pdf (563.09 KB)
(5) 4737_3.รายงานผลการดำเนินการการจัดการเรื่องร้องเรียน (ปกชมพู) O45-บีบอัด.pdf (1.46 MB)