::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 1765_เล่มแผนปฏิบัติการปี2562.pdf (3.49 MB)
(2) 2420_แผนปฏิบัติการปี2562(ส่วนที่1) สพป.สรินทร์ เขต 3.docx (288.63 KB)
(3) 1383_แผนปฏิบัติการปี2562(ส่วนที่2) สพป.สรินทร์ เขต 3.docx (227.51 KB)
(4) 2608_แผนปฏิบัติการปี2562(ส่วนที่3)สพป.สุรินทร์ เขต 3.docx (1.97 MB)
(5) 8087_แผนปฏิบัติการปี2562(ส่วนที่4)สพป.สุรินทร์ เขต 3.docx (52.63 KB)