::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 1320_หนังสือแจ้งการเลื่อนขั้นเงินเดือน38ค.(2) ครั้งที่ 1.pdf (557.17 KB)
(2) 8296_ตัวชี้วัด..(1).xls (47.50 KB)
(3) 7265_แบบสรุปผลการประเมิน(1).xls (29.50 KB)
(4) 6234_ประเมินสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง เลือก 3 ข้อ.xls (133.00 KB)
(5) 187_ประเมินสมรรถนะหลัก สำหรับเจ้าหน้าที่ 5 ข้อ.xls (78.00 KB)
(6) 9155_หน้าแบบสรุปผล..[1].doc (53.50 KB)