::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 4871_รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf (4.24 MB)
(2) 418_2.สรุปและรายงานผลการดำเนินงานการสร้างเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ.pdf (1.29 MB)
(3) 5965_2.ตารางแสดงผลการสรุปงาน.pdf (521.71 KB)