::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 4214_หนังสือแจ้งย้ายครู แจ้งต่างเขต.pdf (654.20 KB)
(2) 194_หนังสือสพฐ.ด่วนที่สุด แจ้งการย้ายครู สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.262 .pdf (4.37 MB)
(3) 2119_แบบคำร้องขอย้าย.doc (80.50 KB)
(4) 9433_แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งคำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู ย้ายต่างเขต.pdf (96.98 KB)
(5) 8991_หนังสือยินยอมการย้ายสับเปลี่ยน.pdf (94.17 KB)
(6) 2940_ข้อมูลตำแหน่งว่าง(ฉบับแก้ไข).pdf (786.38 KB)
(7) 5827_หนังสือก.ค.ศ.ย้ายครู ว24.pdf (421.65 KB)
(8) 6960_ข้อมูลเกณฑ์อัตรากำลังครู .pdf (107.80 KB)