::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 5926_หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ว 19 25 ต.ค.61.pdf (34.27 KB)
(2) 1906_ว.19 หลักเกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วยเป็นครู.pdf (326.75 KB)
(3) 23_ตัวอย่างเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินพัฒนาอย่างเข้ม.xlsx (10.05 KB)