::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 3450_หนังสือแจ้งกลุ่ม.pdf (508.08 KB)
(2) 9429_หน้าแบบสรุปผล..[1].doc (52.50 KB)
(3) 2317_ตัวชี้วัด..(1).xls (50.50 KB)
(4) 6888_แบบสรุปผลการประเมิน(1).xls (32.00 KB)
(5) 5857_ประเมินสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง เลือก 3 ข้อ.xls (133.00 KB)
(6) 4827_ประเมินสมรรถนะหลัก สำหรับเจ้าหน้าที่ 5 ข้อ.xls (78.00 KB)