::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 5614_หนังสือแจ้งเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.61.pdf (566.29 KB)
(2) 5580_แนวปฏิบัติซักซ้อมในการดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf (94.57 KB)
(3) 8570_สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 (บัญชีหมายเลข 2-4 เอกสารหมายเลข 2ทับ 2 )ส่งโรงเรียน.xls (57.50 KB)
(4) 9566_แบบประเมินครู 500.pdf (272.50 KB)
(5) 563_สิงที่ส่งมาด้วย 5(แบบประเมินลูกจ้างประจำ).doc (75.00 KB)
(6) 2556_บัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนตามพ.ร.บเงินเดือน(ฉบับที่3)พ.ศ2558.pdf (998.63 KB)
(7) 7789_กฎ ก.ค.ศ.2550.pdf (124.54 KB)
(8) 9782_แนวปฏิบัติ สพฐ.2551.doc (686.50 KB)
(9) 1776_ประกาศ ก.ศ.จ.ครู.pdf (4.40 MB)